Aula d'Acollida
L’Aula d’Acollida és un recurs que tenim al nostre centre per atendre emocional i curricularment a l’alumnat nouvingut, que ofereix un aprenentatge intensiu de la llengua catalana, proporcionant una atenció adequada a les necessitats i progressos relacionals i lingüístics de l’alumnat, sempre com a complement del treball del grup classe al qual estigui adscrit.

S’organitzen els aprenentatges d’una manera globalitzada, amb activitats funcionals, fomentant el treball cooperatiu i establint relacions personals positives, tot plegat amb l’objectiu d’ajudar els alumnes a accedir als currículums de totes les matèries en les millors condicions possibles.

L’estructura de l’Aula d’Acollida és flexible, adaptant-se a les necessitats de l’alumnat que ha d’atendre, i és desitjable que la durada de l’assistència a aquesta aula vagi disminuint a mesura que l’alumne/a avança en els seus aprenentatges. Es procura que l’alumnat pugui també interactuar amb la resta de l’alumnat del seu grup classe corresponent, per la qual cosa els i les alumnes que van a aquesta Aula només ho fan un nombre d’hores limitat dins del seu horari lectiu.

A la nostra Aula d’Acollida tenim una única professora, tutora de l’Aula, especialista en llengües, i es procura que el nombre d’alumnes sigui reduït, perquè així es pot atendre molt millor l’alumnat que, no ho oblidem, pertany a grups diversos, té nivells d’aprenentatge diferents, edats diferents, i amb llengües d’origen també diferents.